Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från våra kunders krav samt företagets
resurser och förutsättningar verka för att miljöbelastningen från vår verksamhet skall minimeras.
Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn och ett effektivt utnyttjande av naturresurser.

För att uppnå detta skall vi ständigt sträva efter:

 

  • att köpa in varor och tjänster på ett sådant sätt att leverantörerna stimu­leras att vara miljömedvetna i alla led.
  • att hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra medarbetare, så att alla kan agera på ett miljöriktigt sätt i sitt arbete.
  • att låta våra insatser styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.
  • att föra en öppen dialog med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter om verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöarbetet skall kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlings­planer och mål löpande följs upp samt att miljöarbetet årligen revideras.

Miljömål

 

  • Produktutvecklingen skall inriktas mot ekologiskt anpassade produkter.
  • Tillverkningsmetoder utformas så att miljöpåverkan minimeras.
  • Källsortering och återvinning skall vidareutvecklas
  • Produkterna ska påverka miljön minimalt under sin användningstid och därefter kunna återvinnas i största möjliga mån.
  • Vid nyinvestering i fordon skall i möjligaste mån väljas fordon med lägsta miljöbelastning.